POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) veljajo za vse storitve, ki jih nudi Društvo za celostni razvoj človeka Alma (v nadaljevanju: društvo), oziroma pri vseh pravnih odnosih med društvom in naročnikom (t.j. podjetje, fizična oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, organizacija, ki ji podjetje nudi storitve), pri vseh pogojih poslovanja, na katere se sklicuje, ki jih nudi ali predlaga naročnik, razen v primerih, kadar da društvo v pisni obliki svojo izrecno privolitev za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi pri vseh pravnih in drugih odnosih med društvom in obiskovalcem spletnega mesta www.anabergant.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in podstrani pod domeno spletnega mesta. Vse storitve, ki so navedene na spletnem mestu, opravlja društvo. Spletno mesto je v lasti in upravljanja društva in je sestavljeno iz več spletnih strani. Vse pravice so pridržane, razen če posamezne strani spletnega mesta ne določajo drugače. Uporaba spletnega mesta, vključno z odzivom na brezplačne ali plačljive ponudbe na kateri koli spletni strani spletnega mesta, pomeni sprejemanje teh splošnih pogojev.

V primeru komunikacije po e-pošti društva [email protected] ali telefonu društva se šteje, da je naročnik prebral pričujoče splošne pogoje ter da se z njimi v celoti strinja.

Društvo si pridržuje pravico, da občasno brez posebnega predhodnega opozorila spremeni splošne pogoje.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov naročnikov storitev ali obiskovalcev spletnega mesta podjetja je urejeno v Splošnih pogojih zasebnosti.

PODATKI

Naziv: Društvo za celostni razvoj človeka Alma

Naslov: Ulica borcev NOB 17
Mesto: 6320 Portorož
e-mail: [email protected]
Vpisan v register društev: DA
Datum vpisa v regiter društev:
Matična številka podjetja: 4109660
ID za DDV:  29944279
Zavezanec za DDV: NE

Dejavnost po SKD: Nepridobitne dejavnosti društva: organizacija predavanj, ustvarjalnih in strokovnih delavnic, organizacija vadbe joge in meditacije, izobraževanja iz področja alternativnih oblik zdravljenja, organizacija športnih in rekreativnih dejavnosti, sodelovanje z drugimi društvi, krajevno skupnostjo in občino, v kateri društvo deluje ter organizacija športnih, kulturnih,zabavnih in drugih prireditev.

Pridobitne dejavnosti društva:
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (izvedba delavnic, krožkov, konferenc…)
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja
R93.190 Druge športne dejavnosti

Banka: Intesa Sanpaolo Bank
Iban: SI56 1010 0005 7220 974

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA

Na spletnem mestu so lahko povezave do drugih spletnih mest in strani (v nadaljevanju: povezana spletna mesta). Povezanih spletnih mest podjetje ne nadzoruje, prav tako ne odgovarja za vsebino povezanih spletnih mest, vključno z vsemi povezavami na njih, ali za spremembe ali posodobitve na njih. Tudi če je določen proizvod ali storitev, ki je predstavljen na drugem spletnem mestu, ki ni spletno mesto v lasti podjetja, na spletnem mestu priporočen/a kot kakovosten/na, se to šteje izključno za mnenje in ne more biti razlog za kakršno koli odgovornost podjetja.

Pogoj za uporabo spletnega mesta je zaveza obiskovalca spletnega mesta in podstrani spletnega mesta, da ga ne bo uporabljal v namene, ki so v teh splošnih pogojih ali v veljavni zakonodaji navedeni kot protizakoniti ali prepovedani. Spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati na načine, s katerimi bi se lahko spletno mesto kakor koli (p)oškodovalo. Ob tem ni dovoljeno posegati v uporabo in obiskovanje drugih uporabnikov spletnega mesta. Prav tako ni dovoljeno pridobivanje ali poskus pridobivanja materialov, besedil, multimedijskih gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki ni izrecno pisno dovoljen s strani društva.

Obiskovalec spletnega mesta mora pri izpolnjevanju obrazcev in objavljanju komentarjev na spletnem mestu spoštovati pravila spoštljivega izražanja in strpnega dialoga. V primeru neprimernega izražanja, poskusa ali izvedbe (p)oškodovanja spletnega mesta ima društvo obiskovalcu pravico onemogočiti nadaljnje sodelovanje, uporabo ali obisk spletnega mesta, ali drugih z njim povezanih storitev.

Pošiljanje promocijskih sporočil na elektronske naslove, objavljene na spletnem mestu, ni dovoljeno. Društvo si pridržuje pravico, da iz zbirke podatkov o elektronskih naslovih, ki jih vodi podjetje, brez predhodnega opozorila odstrani obiskovalce/uporabnike, ki kršijo splošne pogoje.

Spletno mesto je vzpostavljeno z namenom predstavitve storitev v okviru društva. Vsebine spletnega mesta so informativne. Društvo ne prevzema odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost objavljenih podatkov, ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Društvo si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnega mesta brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ne društvo ne katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij, ki jih to spletno mesto vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na tem spletnem mestu, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, programska oprema, proizvodi, storitve in povezana grafika na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez kakršnega koli jamstva, z izjemo jamstev, izrecno navedenih na spletnem mestu.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, društvo ni odgovorno za neposredno, posredno in nenamerno škodo zaradi onemogočene uporabe podatkov s spletnega mesta.

Vse informacije na spletnem mestu so predmet avtorske ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene ob pisnem soglasju društva, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

POGOJI SODELOVANJA

Društvo se zavezuje, da bo vse naročene storitve opravilo kakovostno ter v dogovorjenem roku.

Društvo lahko kot naročnika smatra katero koli fizično ali pravno osebo, ki je naročila storitev, razen v primeru, kadar je ta oseba izrecno poudarila, da ravna v imenu in na račun tretje strani, čigar ime in naslov bo podala društvu ob izvedbi naročila in izkazala dokazilo o soglasju tretje strani. Pogodba med naročnikom in društvom je sklenjena, veljavna in izvršljiva, ko jo podpišeta obe stranki.

Društvo ne jamči za pravilnost, točnost in ažurnost podatkov in informacij na spletnem mestu, ki so zgolj informativnega značaja, prav tako ne prevzema nobene neposredne ali posredne, odškodninske ali druge odgovornosti pri kateri koli opravljeni storitvi.

Na nasvete, ki jih uporabniki prejmejo na spletnem mestu (oziroma prek povezav na druge spletne strani in spletna mesta), v informacijskih proizvodih, plačljivih ali brezplačnih, ali v okviru individualnega ali skupinskega svetovanja, naj se ne zanašajo v zvezi z osebnimi, zdravstvenimi, finančnimi ali pravnimi odločitvami.

Z investicijo v kateri koli informacijski proizvod, program, svetovalni paket, drugo storitev ali ponudbo društva se naročnik zavezuje, da bo v opredeljenih rokih opravil dogovorjeno oziroma poravnal vse finančne in druge obveznosti, zato da bo sodelovanje potekalo v skladu s pogodbenimi določili.

V primeru dvoma v plačilno sposobnost naročnika, naročila večjega obsega, naročila zasebnih ali tujih naročnikov ter v drugih primerih, ko društvo meni, da je to potrebno, ima društvo pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej, pred izvršitvijo naročila. Fizične osebe morajo brezpogojno poravnati svoje obveznosti vnaprej, oziroma v skladu z določili pogodbe.

Dogovori in obljube predstavnika ali zaposlenega pri društvu, društvo zavezujejo samo v primeru, kadar društvo pisno potrdi takšne dogovore.

Vsi informacijski proizvodi, programi in svetovalni paketi društva se plačajo vnaprej oziroma skladno s pogoji oziroma določili pogodbe, oziroma pogoji na drugih straneh spletnega mesta. Cene informacijskih proizvodov, programov in svetovalnih paketov društva niso predmet pogajanja.

V pogodbi dogovorjena gradiva in drugi podatki ter informacije se naročniku dostavijo v enem izvodu, prek elektronske pošte, na nosilcu podatkov (CD, USB ključ), ali kot izpisan dokument in je namenjen izključno naročniku. V kolikor ni dogovorjeno drugače, bo društvo napisano gradivo dostavilo naročniku prek elektronske pošte.

Društvo ima na podlagi pisnega dovoljenja pravico navesti ime naročnika v svojih referencah. Društvo vse pridobljene podatke o naročnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene morebitnega obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko o tem poda izjavo ob prijavi.

Naročnik lahko prekliče naročilo pisno ali preko elektronske pošte v roku, ki je določen v pogodbi med naročnikom in podjetjem.

Dogovorjeni roki izvedbe storitev se lahko spremenijo v primeru višje sile ali drugih nepredvidenih dogodkov.

Društvo v nobenem primeru ni odgovorno za pomanjkanje rezultatov s strani uporabnikov spletnega mesta in naročnikov, ko gre za posredovanje znanja prek nasvetov na spletnem mestu, v informacijskih programih in proizvodih oziroma svetovalnih paketih, saj je za implementacijo/uporabo naučenega in presojo, ali bi naročniku taka implementacija koristila, odgovoren naročnik sam.

CENE STORITEV IN POPUSTI

Storitve se zaračunavajo v skladu z veljavnim cenikom na dan sklenitve pogodbe ali v izrednih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

Društvo lahko ponudi popust na določeno storitev. Popusti se določijo v pogodbi o izvedbi storitve.

Investicija v katerikoli informacijski proizvod, program in svetovalni paket je zavezujoča in ni vračljiva.

MERODAJNO PRAVO

Ti splošni pogoji so podvrženi zakonodaji Republike Slovenije. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

Če je kateri koli del teh splošnih pogojev določen kot neveljaven ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se smatra, do to neveljavno ali neizvršljivo določbo zamenja veljavna, izvršljiva določba, ki najbolje ustreza namenu prvotne določbe, preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.